บมจ.อนันดา ขายกิจการบริษัทย่อย ให้ GREEN ZONE DEVELOPMENT มูลค่า 2,611 ล้านบาท

อนันดาฯ ขายกิจการของบริษัท เอดีซี – เจวี 28 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนันดาฯ ประกอบไปด้วย หุ้น ทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมด ให้แก่ GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED โดยมีมูลค่ากิจการที่ขายทั้งสิ้น 2,611 ล้านบาท

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยในการประชุม ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยมีมติอนุมัติให้อนันดาฯ ขายกิจการของบริษัท เอดีซี – เจวี 28 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนันดาฯ ประกอบไปด้วย หุ้น ทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมด ให้แก่ GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED โดยมีมูลค่ากิจการที่ขายทั้งสิ้น 2,611 ล้านบาท

ข่าวการเงิน ไทย

ทั้งนี้ การขายกิจการของบริษัท เอดีซี-เจวี 28 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนันดาฯ ถือเป็นการขายกิจการ ทั้งหมด โดยทาง GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED จะได้ชำระเป็นเงินสด โดยแบ่งชำระให้แก่อนันดาฯ เป็นจำนวน 2 งวด คือ งวดแรก ชำระในสัดส่วนร้อยละ 60.57 ของมูลค่ารวมทั้งหมด และงวดที่สอง ชำระในสัดส่วนร้อยละ 39.33 ของมูลค่ารวมทั้งหมด ภายในระยะเวลา 18 เดือน หลังการเข้าทำรายการ และคาดว่าจะได้รับจากการขายกิจการของบริษัท เอดีซี – เจวี 28 จ ากัด กำไรเป็นจำนวน 506 ล้านบาท